Konceptförslag

Dessa är de huvudsakliga koncepten som jag arbetade med under projektet:

Tidiga koncept

Potter spel

Syftet med detta designprojekt var att i en mobil kontext skapa ett utrymme för så kallade ”Potterheads”, det vill säga fans av bokserien om Harry Potter, att utöva sin livsstil.  Denna livsstil innebär i stor utsträckning att kunna kommunicera med andra fans, skriva samt ta del av så kallad ”fan fiction”, nyheter med mera. Ytterligare ett syfte är att berika Potterheads med en gemensam plattform där de får leva ut sina alter egon, men även också locka till sig nya fans som kanske inte annars hade tagit del av Harry Potter-livsstilen.

Målsättningen med just detta designkoncept – ett Harry Potter spel, var att skapa en mobil lösning som kan få Potterheads att interagera med varandra och samtidigt använda sin kunskap samt ges möjlighet att ta sig an olika utmaningar i Potter-miljö.

Genom att vinna utmaningar erhåller användaren olika typer av belöningar, till exempel trollformler, nyckelpersoner, varelser och föremål, som sedan kan användas i spelet.  Via en chattfunktion i spelet har användaren möjlighet att i realtid ta hjälp av andra för att kunna lösa utmaningarna, men även enbart för att socialisera. Vid de tillfällen som en användare förlorar en utmaning förlorar denne ett föremål från sin samling.

I ett “bibliotek” finns information om spelet, till exempel ledtrådar om vart man kan finna viktiga föremål, som kan hjälpa användaren att lösa problem och därmed vinna utmaningar. Biblioteket är en central del i konceptet eftersom många Potter fans vill få mer kunskap och de vill även kunna använda den kunskap de har, målgruppen är ofta mycket intresserad av att läsa. Syftet är även att det ska finnas en fördel av att kunna mycket om Harry Potter berättelserna.

Designkonceptet syftar med andra ord till att få Potterheads att interagera med varann, men även till att ge användning för de kunskaper som de har inom området.  Användarens specifika kunskaper om Harry Potter skall ge denne extra möjlighet att briljera i spelet, även om personer som inte besitter lika mycket information också skall kunna spela.

Valet av att använda sig av mobilen som verktyg grundar sig i att den är portabel, samt oftast redan tillgänglig för målgruppen.  Vidare stödjer de flesta smartphones idag den GPS-funktion som krävs för att kunna navigera sig runt på en karta i realtid.

Grundtanken med spelet är att användaren med sin smartphone navigerar runt på en karta som är baserad på verkligheten.  På denna karta finns ett antal utmaningar att utföra.  Användaren kan välja att antingen utföra färdiga utmaningar alternativt lägga upp egna utmaningar som andra kan utföra.  Spelaren kan leta efter föremål samt gömma egna föremål som andra kan hitta. Skulle användaren få mer än ett av samma föremål så kan denne alltså antingen gömma det på kartan eller byta med andra användare.

I enlighet med designbriefen så har vi utgått från att målgruppen är personer med ett gediget intresse för Harry Potter, ett intresse som sträcker sig till mer än att bara läsa tillgänglig originallitteratur.

Potter målarbok

Harry Potter Målarboken är ett designkoncept som utvecklades utifrån syftet att ge hängivna fans till Harry Potter-serien en möjlighet till att utöva sitt intresse och utbyta erfarenheter och idéer med andra fans på ett kreativt sätt i form av en mobilapplikation. Utifrån designbrifen och de användarbehov som fanns med där och senare de användartester som gjort under projektet har vi ringat behoven och nischat oss. Konceptet svarar främst mot de Potter fans som är intresserade av att uttrycka sig med att skapa bilder och vill använda bilder till sina egna berättelser.

Idén är att målarboken ska fungera som ett verktyg för att skapa berättelser i form av konst där användaren har full kontroll över hur avancerat och kreativt det ska vara.

Grundfunktionerna är att man ska kunna måla bilder, ladda upp bilder, sortera bilder och använda sig av en profil.

Bilderna man målar kan vara vad som helst så länge det är relevant till Harry Potter-berättelsen. Användaren kan välja att antingen måla utifrån en mall eller helt fritt. De mallar som finns tillgängliga är delvis standardmallar som kommer med applikationen men möjligheten till att skapa egna och använda sig av andras finns också.

Bilderna ska även hjälpa och inspirera Potterheads när de skapar fan fiction, alltså berättelser. Därför är det möjligt att ladda ner och sedan använda alla de typer av bilder som har skapats i målarboken. Det färdiga resultatet skall sedan lätt kunna delas på andra plattformar för Potterheads.

Syftet med att kunna ladda upp bilder är att underlätta för användaren om denne redan har färdig mall att jobba utifrån. Funktionen kan även användas genom att skapa mallar då man kan kalkera en Harry Potter-bild man har på mobilen eller kanske ett fotografi man tar när man ser någonting relevant.

Syftet med profilen är att skapa en gemenskap mellan alla användare. Man ska med sin profil kunna kommentera, dela, recensera och diskutera med andra användare om allt som har med Harry Potter och de bilder man skapar att göra.

Potter portal

HP-portal är ett designkoncept som bygger på berättelserna om Harry Potter men även på interaktion mellan Potter heads via mobila enheter. Vi har utgått från de användare vi haft kontakt med och det som de har berättat om utövandet av intresset för Harry Potter, men även de behov de uttryckt. Vi har utvecklat konceptet utifrån ett format som är anpassat för läsplatta eller IPad i första hand eftersom en del av innehållet utgörs av text och en central aktivitet är att läsa. Vi har dock beaktat även mobiltelefonanvändare i designkonceptet.

Det mest centrala i konceptet är fan fiction men även att ha möjlighet att dela material, media och att interagera med andra Potter heads. Fan fiction innebär att skapa nya berättelser med karaktärerna från Harry Potter. Vi har utvecklat konceptet med detta i fokus eftersom det användare har kommunicerat är behov av att kunna dela sina berättelser samt inspireras av andra.

Det skiljer en del mellan hur olika användare vill ta till sig berättelser på en mobil enhet. Att enbart kunna lägga upp berättelser i form av text eller att skriva direkt i enheten blev för smalt och inte flexibelt. Vi vill att det ska gå att nyttja de möjligheter som finns och därmed ska man kunna skapa sin berättelse i valt medie, film, pod eller text.

Flera delar i Portalen syftar också till att erbjuda Potter heads en möjlighet att både lära sig mer om berättelserna men också kunna interagera med andra Potter heads, vilket även det är något som vi har med från intervju och secondary review vid PACT och senare användartesterna som vi har genomfört. Diskussionsforumet blir ett nav där man kan lägga upp filmsekvenser, ljud och bilder för diskussion, jämförelser och analyser.

Syftet med konceptet är vidare att varje användare ska kunna bidra med kunskap och delning av kunskap genom att skapa event med olika fokus. Till exempel fysiska bokträffar, webinar med nyheter eller kanske bara en dag för byte av föremål?

Sammanfattningsvis bygger konceptet på designbriefen vilken i sig bygger på PACT-analys och det som kom fram  vid intervju med två Potter heads och även utifrån secondary research av material som bloggar och hemsidor. Konceptet är även en vidareutveckling av det tidiga arbetet med första utkastet till koncept där vi testade en prototyp mot två användare som är Potter heads. De användare som från början intervjuades har även i senare skede i processen använts för att testa de prototyper som vi har skapat.

Utveckling av koncepten

Potter spel

Spelet bygger först och främst på att spelaren följer en story, där denne med hjälp utav positionering får åta sig olika typer utav uppdrag. Den typ utav artefakt som detta spel främst är tänkt för är olika typer av smartphones, dels pga de tekniska förutsättningar som redan är inbyggda men även på grund av möjligheten att alltid ha mobilen med sig.  Spelet i sig är i form utav en app.

Spelaren kan se sin position på en karta som uppdateras i realtid beroende på faktisk position utav den mobila enhet som används. Detta kan göras möjligt med den GPS som mobilen har inbyggd. På denna karta kan spelaren främst se vilka uppdrag som finns att utföra i sin närhet och välja att agera därefter. Man kan även, efter spelarens egen vilja använda sig utav en funktion där man kan kan se andra spelare som man har lagt till som vänner. Dessa vänner ser man då på sin karta med hjälp utav positionering tillsammans med nya uppdrag man inte såg tidigare. Dessa nya uppdrag måste utföras i grupp med andra spelare som man har lagt till som vänner, detta för att uppmana till interaktion mellan användare. En spelare kan välja vilka uppdrag denne känner för att göra, dels baserat på vilken kunskapsnivå hen har, samt om spelaren i fråga har de rätta förutsättningarna för att eventuellt kunna klara av uppdragen. När en spelare vinner ett uppdrag så belönas denne med poäng och/eller personer och ting som kan användas längre fram i spelet.  Ju fler vinster, desto fler möjligheter att klara av svårare uppdrag. Sin egen kunskap utav Harry Potters värld är dock den största fördelen i spelet, så att Potterheads belönas för vad de har lärt sig sedan tidigare.

Att utbyta information och erfarenheter med andra Potterheads premieras med hjälp av att man i spelet kan använda sig utav sociala medier, men även chatta med andra som är inloggade.  Efter att ha testat en tidig prototyp visade det sig att det önskades fler möjligheter att interagera med andra spelare, så då skapades även en funktion att man kan “utmana” andra spelare i närheten med hjälp utav Bluetooth.

En virtuell “Diagon Alley” (en handelsplats i Harry Potters värld) finns där spelaren med hjälp utav intjänade poäng kan “köpa” ting som denne kan tänkas behöva för att lyckas med uppdrag i spelet.  Vidare finns även “Hogwarts” (en skola från Harry Potters värld) där spelaren kan öva på olika trollformler samt lära sig ny kunskap för att bli en bättre trollkarl och därmed skapa sig fördelar i spelet.  Även här finns det möjlighet att tjäna in poäng på sin kunskap.  En viktig del utav denna del utav konceptet är dels att äkta Potterheads ska kunna känna att deras kunskap kommer till nytta, men även att de spelare som inte tidigare har varit så insatta i ämnet skall kunna tillskansa sig nödvändig information för att klara sig i spelet och känna att det är ett givande tidsfördriv.

Centralt är att användaren ytterligare skall kunna fördjupa sina kunskaper i ämnet samt att denne även kan känna ett mervärde av de kunskaper som denne redan besitter.  Att vara en vara en Harry Potter-nörd skall löna sig. Konceptet bygger med andra ord på att man ska kunna interagera med andra Potterheads och att man kan skaffa ny kunskap som man kan nyttja i spelet.

PotterFic

Konceptets grund återfinns i Potterheads intresse för att skriva Fan Fiction baserat på berättelserna om Harry Potter. Detta koncept är mer nischat mot Fan Fiction än Potter portalen, men konceptet har utvecklats från portalen.

Konceptet bygger på idéen om att skapa Fan Fiction tillsammans med andra Potterheads samt att med teknikens hjälp kunna skapa event som bygger på de Fan Fiction man har skapat.

Det är möjligt för användarna att skapa Fan Fiction med valfritt medie och även att blanda olika medier. Tanken är att man ska kunna samarbeta med andra Potterheads som då lägger till egna delar i en Fan Fiction. Det är frivilligt att låta andra bidra i de Fan Fiction som man själv har skapat, detta kan man som användare välja själv.

Ett exempel på flöde i tjänsten är att man skapar en berättelse med blandade medier som animationer, text och ljud. Det är även möjligt att direkt i tjänsten skapa en film med hjälp av AR-teknik, man filmar sin berättelse med digitala figurer som kan finnas med som statister, till exempel olika varelser eller vidunder som är svåra att själva spela. Det är även möjligt att lägga till exempelvis byggnader som till exempel Hogwarts.

Syftet är att erbjuda en mängd möjligheter för Potterheads att bygga verklighetstrogna berättelser som med hjälp av olika effekter fördjupar och förstärker upplevelsen för den som tar del av färdiga Fan Fictions.

En viktig del av konceptet är att det ska vara möjligt att skapa event utifrån sin Fan Fiction, dvs att till exempel träffas för att spela rollspel, baserat på berättelsen eller att spela in en film. Funktionen att skapa ett event bygger på att man i en karta, utifrån sin egen position väljer en plats där eventet ska genomföras. Man väljer även datum och tid i en kalender. Det ska vara möjligt att skapa privata event där man själv bjuder in andra Potterheads alternativt skapa ett publikt event där vem som helst som har tjänsten kan anmäla sig och delta. När man söker event att delta i utgår man från där man befinner sig i en karta och kan då se event i närheten. Det är även möjligt att hitta andra event som inte finns i ens eget närområde. Med hjälp av kartan kan man sedan hitta platsen för eventet.

Vi har hittat inspiration i olika interaktiva berättelser där den som tar del av berättelsen kan följa ett flöde av bilder och text vilket förstärker effekterna och ger en mer levande Fan Fiction. Fokus i det här konceptet är dock på Potterheads och deras intresse för berättelserna om Harry Potter och att utifrån dessa skapa Fan Fiction.

För att stödja den gemensamma utvecklingen av Fan Fiction ska det finnas möjlighet att kommunicera med andra Potterheads via en chattfunktion. För vidare och djupare diskussioner ska det finnas forum, syftet är att man ska kunna diskutera de olika berättelserna och koppling till Harry Potter. Man ska tillsammans kunna fördjupa sin kunskap men även dela med sig av kunskap.

%d bloggers like this: