Exempel 1
exempel 2

Tillämpning designmetoder

Jag arbetar i nuläget som UX-designer men även som projektledare samt teamledare för en grupp systemutvecklare. Vi har precis påbörjat UX-resan. Jag är nyutexaminerad och vi kommer tillsammans att utvecklas mot att arbeta mer användarcentrerat men även mer agilt i våra projekt. En problematik som jag identifierat i de tidigare projekt jag deltagit i är att efter det initiala arbetet så “tappar man” fokus på användarna och kunden. Det uppstår ofta långa perioder av programmering samt få möten med användarna. Användarnas acceptans av digitala artefakter är en nyckelfaktor för lyckad leverans, jag ser därför att det finns mycket att vinna på att arbeta mer användarcentrerat. De mest lyckade projekten jag har deltagit i är när vi arbetat nära slutanvändarna under hela projektet.

Här presenterar jag mer konkret exempel på hur jag har arbetat ur ett UX-perspektiv. Eftersom jag ofta kommer in när insäljningen redan kommit en bit möter jag ofta dilemmat att man redan formulerat krav och önskemål. Dessa bygger ofta inte på användarnas faktiska situation utan på det deras ledning eller IT-ansvariga ser som behov. Flertalet projekt inleds med en önskan att “digitalisera verksamheten”. Jag försöker då fånga upp syftet med digitaliseringen och vad den önskade nyttan är genom att tillämpa olika metoder för att lära känna användarna och utforma digitala lösningar.

Syftet med den här sidan är att belysa hur jag arbetar som UX-designer, därför kommer jag här att ge konkreta exempel på metoder jag tillämpar och de resultat de ger.

Klicka på bilderna ovanför texten för att läsa mer om olika exempel på tillämpning av designmetoder med syfte att skapa användabara system och positiv användarupplevelse. Jag kan av sekretesskäl inte ange detaljer om uppdragsgivare och beskriver därför endast metoder och arbetssätt som är av relevans ur ett UX-perspektiv.

En viktig erfarenhet är att man ofta kan prata väldigt mycket om vad kunden vill ha och vi kan prata om hur vi tolkar det kunden vill ha. Men inte förrän jag får fram en visuell bild i form av skisser eller en digital prototyp brukar man upptäcka att vi pratat förbi varandra eller att vi är helt överens och så vidare. Jag upplever att prototyper är ett ovärdeligt verktyg i projekten som kan minska risken för missförstånd men som även kan ge input från användarna då det är enkelt att dela en länk och be dem klicka sig igenom med olika mål för vad de ska uppnå.

%d bloggers like this: